Cv-ul directorului

Informaţii personale
Nume, prenume Ranga Erica
Data naşterii 11.01.1967
 Sex Fem.
Adresă Mun. Chișinău,
Telefon Serviciu:

022-331-098

Domiciliu:

 

Mobil:

 

Alte date de contact:

 

Fax
E-mail erica67@mail.ru
Locul de muncă

 

Director LT ,,Dacia
Experienţa profesională
Perioada 2020-2011
Funcţia sau postul ocupat director LT „Dacia”;

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 1.elaborarea şi realizarea planului de activitate, proiectului strategic de dezvoltare a instituţiei;

2.respectarea prevederilor actelor legislative şi normative cu privire la organizarea şi desfăşurarea demersului educaţional;

3.elaborarea planului de şcolarizare pe baza analizei resurselor umane şi materiale ale instituţiei;

4. coordonarea activităţii Consiliului profesoral;

5. asigurarea condiţiilor de funcţionare a instituţiei şi de dezvoltare  continuă a bazei tehnico-materiale  şi didactice a  instituţiei, etc.

 

Perioada 2011-2007
Funcţia sau postul ocupat director adjunct LT „Dacia”;

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 1. Elaborarea planului managerial propriu privind activitatea educativă școlară și extrașcolară.

2. Avizarea și propunerea Programului activităților educative școlare și extrașcolare elaborat de șeful comisiei metodice a profesorilor diriginți.

3. Coordonarea bazei de date privind starea disciplinară a școlii, absenteismul, abandonul școlar, delicvența juvenilă și programele de prevenire și intervenție, etc.

Perioada 2007-2004
Funcţia sau postul ocupat director adjunct ŞM nr. 26
Principalele activităţi şi responsabilităţi 1. Elaborarea planului managerial propriu privind activitatea educativă școlară și extrașcolară.

2. Avizarea și propunerea Programului activităților educative școlare și extrașcolare elaborat de șeful comisiei metodice a profesorilor diriginți.

3. Coordonarea bazei de date privind starea disciplinară a școlii, absenteismul, abandonul școlar, delicvența juvenilă și programele de prevenire și intervenție, etc.

Perioada 2004-2002
Funcţia sau postul ocupat profesoară de limba şi literatura română L. T. „Herţl”, Chișinău;
Principalele

Activităţi

şi

responsabilităţi

Instruirea şi educarea elevilor;

Identificarea aspectelor interdisciplinare în cadrul ariei curriculare specifice

Corelarea conţinutului disciplinei de învăţământ  şi a activităţilor de învăţare cu obiectivele urmărite, prevederile programei şi timpul de învăţare;

Identificarea şi corelarea elementelor de conţinut cu programa şcolară şi manualele;

Utilizarea strategiilor didactice de tip activ, participativ, formativ, care transformă elevul într-un actor activ al propriei formări, etc.

 

Perioada 1988-2002
Funcţia sau postul ocupat profesoară de limba şi literatura română LT „Gogol”, Bălţi.
Principalele

Activităţi

şi

responsabilităţi

Instruirea şi educarea elevilor;

Identificarea aspectelor interdisciplinare în cadrul ariei curriculare specifice

Corelarea conţinutului disciplinei de învăţământ  şi a activităţilor de învăţare cu obiectivele urmărite, prevederile programei şi timpul de învăţare;

Identificarea şi corelarea elementelor de conţinut cu programa şcolară şi manualele;

Utilizarea strategiilor didactice de tip activ, participativ, formativ, care transformă elevul într-un actor activ al propriei formări, etc.

 

Perioada 1986-1988
Funcţia sau postul ocupat Educator la GPP, sc. Nr. 11, Bălți.
Principalele activităţi şi responsabilităţi Asigurarea alimentației, odihnei și a pregătirii elevilor pentru lecțiile zilei următoare;

Plimbările la aer liber,

Siguranța elevilor în perioada post-lecții.

Educaţie şi formare
Perioada 1986-1989 Institutul Pedagogic „A. Russo”, Bălţi
Calificarea/ diploma, obţinută Profesor de limbă și literatură română
Perioada 2014-2016 Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”
Calificarea/ diploma, obţinută Master în Management Educaţional
Perfecţionare
06.06.2015-03.07.2015, Institutul de formare continuă, cursurile de formare continuă la specialitatea Limba și literatura română (alolingvi).

Certificat seria CPR nr. 0026485

150 ore

20 credite

02.12.2013 –21.12.2013, UPS ,,I. Creangă”

Cursurile de formare continuă la specialitatea Management Educaţional. Certificat seria CRP

Nr. 0012846

150 ore

20 credite

29-31.10.2012, 26-27.12.2012

Cursul tematic de perfecţionare: “Formare de formatori în educaţia adulţilor”. Programul de Formare profesională continuă a Centrului Educaţional Pro Didactica.

Certificat nr. 13505

Din 26.12.2012

48 ore

Domenii principale studiate / competenţe dobândite Formare de formatori, management educaţional, psihopedagogie, didactica disciplinei, aplicarea TIC în educație.
Gradul didactic / managerial deţinut Gradul didactic superior / Gradul managerial doi
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Institutul de formare continuă, UPSC ,,I. Creangă”, Centrul Educaţional Pro Didactica.

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba maternă Limba română
Limbi străine cunoscute Limba ___franceză_ Citirea Scrierea Vorbirea
Excelent ü    ü
Bine ü
Satisfăcător
Slab

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice –       spiritul de echipă;

–       capacitate de adaptare la situaţii de stress;

–       o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de director

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi Power Point™);

 

Alte competenţe şi aptitudini relevante funcţiei Publicații cu caracter didactic /științific/managerial
Conferinţa internaţională a psihologilor cu genericul „Paradigmele inteligenţei în psihologia contemporană”

26.04.2012 (catalog)

,,Dezvoltarea inteligenţei emoţionale în mediul şcolar”.
Ziarul Capitala nr. 58 din 24.08.2012

 

«Лицею „Dacia” 5 лет!»
Ziarul ,,Univers Pedagogic Pro”, nr. 28 (488), 20 august, 2015 ,,În LT „Dacia” ia amploare programul Școala prietenoasă părintelui
Integritas, 2015 Ora de română, auxiliar didactic pentru elevi şi profesori, cl. a V-a.